กรมเจ้าท่า
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ   กรมเจ้าท่า

 • ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง   รายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • ระกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ
 • ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง   กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ
 • ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ


   


  ผู้สมัครสอบแข่งขันโปรดทราบ


  1. ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
  และเลขประจำตัว 13 หลักปรากฏชัดเจน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

  2. สิ่งที่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้
  - ใบเหลือง (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, รูปถ่ายและตราประทับ)
  - ใบชมพู (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, รูปถ่ายและตราประทับ)
  - ใบขาวที่รับรองตัวบุคคล
  - บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
  - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หมดอายุ

  3. สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ
  - ใบแจ้งความ
  - สำเนาบัตร
  - บัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

  4. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
  วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
  เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

     หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ
  ต้องยุติการสอบและจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบ รวมทั้ง
  ไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น ทั้งนี้ จะไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์ดังกล่าว
  ไม่ว่ากรณีใด และจะไม่รับผิดชอบการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น  ปิดหน้าต่าง